Archdiocesan Day of Renewal

Reflection Questions

Cardinal Cupich Reflection Questions

Encountering Christ in the Community, the Body of Christ - Introductory Rites
Personal Reflection: When you attend Mass do you know that Mass is Christ’s invitation to you and the community to join more fully in his work of saving the world?

Parish Reflection: Consider the various ways your parish gathers (or doesn’t gather)? What does your parish’s communal life look like?

Encountering Christ in the Word - Liturgy of the Word
Personal Reflection: How do you encounter Christ through the Liturgy of the Word? How does Sacred Scripture help you better know Christ?

Parish Reflection: How does your parish help people encounter Christ in the Word?

Encountering Christ in the Eucharist - Liturgy of the Eucharist
Personal Reflection: How can you, or how do you, live a self-sacrificial life? What does this look like for you? Even when it’s hard, how do you put others before yourself?

Parish Reflection: Is your parish a self-sacrificial parish, or is your parish an ‘us first’ parish?

Encountering Christ in our going forth - Dismissal
Personal Reflection: When you are sent forth at the end of Mass, do you take time to think about how God is calling you to help others encounter Christ? What does this look like in your daily living?

Parish Reflection: How does your parish serve the world? What opportunities does your parish offer people to be of service?

ESPAÑOL

Encontrar a Cristo en la Comunidad, el Cuerpo de Cristo - Ritos introductorios
Reflexión personal: Cuando asiste a la misa, ¿sabe que la misa es la invitación de Cristo a usted y a la comunidad a unirse más plenamente a Su obra de salvación del mundo?

Reflexión parroquial: Considere las diversas maneras en que su parroquia se reúne (o no se reúne). ¿Cómo es la vida comunitaria de su parroquia?

Encontrar a Cristo en la Palabra - Liturgia de la Palabra
Reflexión personal: ¿Cómo encuentra a Cristo a través de la Liturgia de la Palabra? ¿De qué manera la Sagrada Escritura lo ayuda a conocer mejor a Cristo?

Reflexión parroquial: ¿Cómo ayuda su parroquia a las personas a encontrar a Cristo en la Palabra?

Encontrar a Cristo en la Eucaristía - Liturgia de la Eucaristía
Reflexión personal: ¿Cómo puede usted vivir, o cómo vive, una vida abnegada? ¿Qué aspecto tiene esto para usted? Incluso cuando es difícil, ¿cómo pone a los demás antes que a usted mismo?

Reflexión parroquial: ¿Es su parroquia una parroquia abnegada, o es una parroquia de ‘nosotros primero’?

Encontrar a Cristo en nuestra salida - Despedida
Reflexión personal: Cuando lo envían al final de la misa, ¿se toma el tiempo para pensar la manera en que Dios lo está llamado a ayudar a otros a encontrar a Cristo? ¿Qué aspecto tiene esto en su vida diaria?

Reflexión parroquial: ¿De qué manera su parroquia sirve al mundo? ¿Qué oportunidades ofrece su parroquia a las personas para que presten servicio?

POLSKI

Spotkanie z Chrystusem we wspólnocie, jaką jest Ciało Chrystusa - obrzędy wprowadzające
Refleksja osobista: Kiedy uczestniczysz w Mszy świętej, czy zastanawiasz się nad tym, że Eucharystia jest zaproszeniem Chrystusa skierowanym do ciebie oraz do wspólnoty, aby pełniej włączać się w Chrystusowe dzieło zbawienia świata?

Refleksja parafialna: Pomyśl o rodzajach spotkań (lub ich braku) w Twojej parafii. Jak wygląda życie wspólnotowe Twojej parafii?

Spotkanie z Chrystusem w Słowie - Liturgia Słowa
Refleksja osobista: Czy osobiście spotykasz Chrystusa przez Liturgię Słowa? Jak to się dzieje? Czy Pismo Święte pomaga Ci lepiej poznać Chrystusa? Jak to się dzieje?

Refleksja parafialna: W jaki sposób Twoja parafia pomaga ludziom w osobisty sposób spotykać Chrystusa w Słowie?

Osobiste spotkanie Chrystusa w Eucharystii - Liturgia Eucharystyczna
Refleksja osobista: Czy jest w Twoim życiu miejsce na ofiarę? Czy Twoje życie mogłoby być bardziej ofiarne niż dotąd? Jak to wygląda w Twoim przypadku? Nawet jeśli jest to trudne, czy potrafisz stawiać innych przed samym sobą?

Refleksja parafialna: Czy ofiarność jest czymś ważnym w Twojej parafii, czy raczej jesteście wspólnotą, której mentalność sprowadza się do ‘najpierw my’?

Osobiste spotkanie Chrystusa w otwieraniu się i wychodzeniu do innych - rozesłanie po Mszy św.
Refleksja osobista: Kiedy na końcu Mszy świętej zostajesz posłany, czy zastanawiasz się, w jaki sposób Bóg wzywa Cię, abyś pomagał innym w osobistym spotykaniu Chrystusa? Jak to wygląda w Twoim codziennym życiu?

Refleksja parafialna: W jaki sposób Twoja parafia służy światu? Jakie możliwości służby innym oferuje swoim parafianom Twoja parafia?

Cardinal Cantalamessa Reflection Questions

When you hear Cardinal Cantalamessa share the critical role of the laity in evangelization, what comes to mind? How does that make you feel?

Have you ever considered the importance of having a relationship with a living Jesus? Why do we need to have the person of Jesus at the center of the work of evangelization?

How can your parish ignite the spark of spiritual renewal? How do we and can we rely on the Holy Spirit in our efforts?

ESPAÑOL

Cuando escucha al cardenal Cantalamessa compartir el papel crucial de los laicos en la evangelización, ¿qué le viene a la mente? ¿Cómo lo hace sentir eso?

¿Alguna vez ha considerado la importancia de tener una relación con un Jesús vivo? ¿Por qué necesitamos tener a la persona de Jesús en el centro de la obra de evangelización?

¿Cómo puede su parroquia avivar o encender la chispa para lograr una renovación espiritual? ¿Cómo confiamos y podemos confiar en el Espíritu Santo en nuestros esfuerzos?

POLSKI

O czym pomyślałeś, kiedy kardynał Cantalamessa mówił o tym, że świeccy odgrywają kluczową rolę w ewangelizacji? Jakie to wzbudza w tobie uczucia?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak ważna jest nasza osobista relacja z żywym Jezusem? Dlaczego Jezus, jako osoba, musi znajdować się w centrum działań ewangelizacyjnych?

W jaki sposób twoja parafia może rozpalić ogień duchowej odnowy lub wskrzesić iskrę, która doprowadzi do duchowej odnowy? Czy w naszych wysiłkach możemy i powinniśmy polegać na Duchu Świętym? Jak mamy to czynić?

Evangelization Reflection Questions

Evangelization is at the center of our spiritual renewal. On our panel we highlight a few parishes who are doing this work. More than 100 parishes are actively engaged in the Renew My Church spiritual renewal. Where is your parish in this effort? Where are your neighbor parishes in this effort? Have you personally engaged in this journey?

Why is it important to encourage and empower lay leadership of evangelization efforts in your community?

When you hear these witnesses share their experiences, how does it make you feel? What could you take back to your parish community?

Español

La Evangelización está en el centro de nuestra renovación espiritual. En nuestro panel resaltamos algunas parroquias que están haciendo esta obra. Más de 100 parroquias están participando activamente en la renovación espiritual de Renueva mi Iglesia. ¿Dónde está su parroquia en este esfuerzo? ¿Dónde están sus parroquias vecinas en este esfuerzo? ¿Ha participado usted personalmente en este viaje?

¿Por qué es importante alentar y empoderar al liderazgo laico en los esfuerzos de evangelización en su comunidad?

Cuando escucha a estos testigos compartir sus experiencias, ¿cómo lo hace sentir? ¿Qué podría traer de regreso a su comunidad parroquial?

POLSKI

Ewangelizacja znajduje się w centrum naszej duchowej odnowy. Podczas rozmowy panelowej usłyszeliśmy o kilku parafiach, które są włączone w to dzieło. Aktualnie, ponad 100 parafii jest aktywnie zaangażowanych w duchową odnowę związaną z inicjatywą Odnów mój Kościół. Jakie miejsce w tym dziele zajmuje wasza parafia? A jaką rolę pełnią w tym dziele sąsiednie parafie? Czy osobiście zaangażowałeś się w to dzieło?

Dlaczego ważne jest, aby dodawać odwagi świeckim liderom i zachęcać ich do zaangażowania się w dzieła ewangelizacyjne w waszej wspólnocie?

Co czujesz słysząc świadectwa, w których niektóre osoby dzielą się swoimi doświadczeniami? Co z tego mógłbyś wykorzystać w swojej wspólnocie parafialnej?

Fr. John Riccardo Reflection Questions

The Church has three options relative to the world. To which one am I most drawn? Why?

Has my understanding of the mission of the disciple changed? How and why?

Which mission(s) speak most to me? Why?

Español

La Iglesia tiene tres opciones en relación con el mundo: Rendirse, Construir un gueto o Participar. ¿A cuál me siento más atraído y por qué?

¿Ha cambiado mi comprensión de la misión del discípulo? ¿Cómo y por qué?

¿Qué misión(es) me llama(n) más la atención? ¿Por qué?

POLSKI

Kościół ma wobec świata dziś trzy opcje: skapitulować, wybudować getto lub zaangażować się. Z którą z nich najbardziej się identyfikujesz?

Czy zmieniło się moje rozumienie misji ucznia Jezusa? Jak i dlaczego?

Jakie rodzaje zaangażowania misyjnego najbardziej do mnie przemawiają? Dlaczego?

Discipleship Reflection Questions

We are called to be disciples, to come to know who Jesus is in our lives and to actively choose to follow him. Did you hear anything from the panelists that encourages you in your own discipleship journey? If so, what?

How are you different because you follow Jesus?

In what ways are you sharing your faith and your experiences of God with others? How are you helping those in your life to come to know Jesus and grow in relationship with him?

Is there anything the panelists shared that you’d like to take back to your parish? Was there anything that encouraged you in your parish efforts?

Español

Estamos llamados a ser discípulos, a llegar a conocer quién es Jesús en nuestras vidas y a elegir activamente seguirlo. ¿Escuchó algo de los panelistas que lo aliente en su propio camino de discipulado? Si es así, ¿qué?

¿En qué se diferencia usted por el hecho de seguir a Jesús?

¿De qué manera está compartiendo su fe y sus experiencias de Dios con los demás? ¿Cómo está ayudando a las personas en su vida a conocer a Jesús y crecer en relación con él?

¿Hay algo que los panelistas compartieron que le gustaría llevar a su parroquia? ¿Hubo algo que lo alentó en sus esfuerzos parroquiales?

POLSKI

Jesteśmy wezwani do bycia uczniami Jezusa, do poznania Go, do dostrzegania Jego obecności w naszym życiu i do aktywnego podążania za Nim. Czy w rozmowie panelowej, usłyszeliście coś, co zachęciło oraz zainspirowało was w waszej własnej wędrówce ucznia Jezusa? Jeśli tak, to, co to jest?

Co odróżnia cię od innych, ze względu na to, że podążasz za Jezusem?

W jaki sposób dzielisz się swoją wiarą i doświadczeniem Boga z innymi? W jaki sposób pomagasz tym, których spotykasz w swoim życiu poznawać Jezusa i wzrastać w relacji z Nim?

Co z tego, co usłyszałeś podczas rozmowy panelowej, mógłbyś wykorzystać w swojej wspólnocie parafialnej? Czy było coś, co zachęciło i zainspirowało cię do działania w twojej parafii?